tango 01

Tango Niagara | 03-27-2017 | oil on canvas | 40" x 16"

Detail view. 691 kb