tango 03

Tango Rainbow Bridge | 07-19-2017 | oil on canvas | 14" x 11"

Detail view. 2.10 meg