tango 12

Tango Rainbow Bridge 3 | 08-30-2017 | oil on canvas | 8" x 11"

Detail view. 2.07 meg