tango 13

Tango Sandstone Lounge | 10-27-2017 | oil on canvas | 18" x 24"

Detail view. 1.99 meg