mirror

Mirror Lake | 04-2014 | oil on canvas | 11" x 14"

Detail view. 2.50 meg.