ra

Ra | 07-07-2016 | oil on canvas | 36" x 54"

Detail view. 1.72 meg.